Tây Nguyên lo khô hạn nặng, lúa và hoa màu bắt đầu khô cháy
Tin Tức , ,