Beyoncé Lập Kỷ Lục Với Chiến Thắng Thứ 33 Tại Grammy 2024
Giải Trí ,